Võitluskunstide laste lepingu näidis

Võitluskunstide laste lepingu näidis

KLUBI ANDMED                                                                LAPSE  ANDMED:

Nimi:                   Spordiklubi Reval-SportEesnimi:
Registrikood:     80092565Perekonnanimi:
Asukoht:             Aia 20, Tallinn 10111Isikukood:
Telefon:              6449052Elukoht:
a/a nr:                   221039349731 SwedbankTelefon:
 E-post:
 Alaealise klubiliikme esindaja:
  Alaealise klubiliikme esindaja isikukood:

 

LIIKMELISUSE ÜLDANDMED: 

Lepingu sõlmimise kuupäev

Liikmekaardi nr (täidab klubi):     

Liitumistasu (ühekordne tasu):                                                                              

Liikmemaks (koosneb õppetasu+kohatasu): 

Lepingu kehtivuse algus: 06.09.2021

Lepingu kehtivuse lõpp: 31.05.2022

Panga nimetus:

Sularaha ………                                                                      Otsekorraldus……….

a/a nr.

E-arve püsimakse maksekuupäev ……………………. (vahemik 7-15)

 

 

1.Üldsätted

  1. Spordiklubi võimaldab Spordiklubi Reval Sport käsipallikooli (edaspidi huvikool) õppuril ( edaspidi liige) kasutada spordirajatist võitluskunstide õppekava alusel asukohaga Aia 20 /Väike Rannavärava 4 käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.
  2. Pooled juhinduvad käesoleva lepingu täitmisel ka MTÜ põhikirjast, spordiklubi sisekorraeeskirjadest ja huvikooli õppekavast ning kehtestatud kohatasu ja õppemaksu määradest (fikseeritud spordiklubi kodulehel www.revalsport.ee/veekeskus).
  3. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Spordiklubi võimaldab liikmel kasutada spordirajatist vastavalt Lepingus sätestatule tingimusel, et spordiklubi liige on tähtaegselt tasunud õppe- ja kohatasu (edaspidi liikmemaks).

2.2. Spordiklubi liige kohustub spordiklubisse sisenemisel esitama liikmekaardi, mis on personaalne.

2.3. Spordiklubi liikmekaart on kehtiv ainult sellel märgitud isiku suhtes. Spordiklubi liikme õigusi ei saa loovutada ilma huvikooli pidaja edaspidi spordiklubi nõusolekuta.

2.4. Spordirajatise kasutamine toimub vastavalt sisekorraeeskirjadele ja liikmemaks määradele.

2.5. Kui teatud treeningu kasutamine eeldab eelnevat registreerimist, on spordiklubi liige kohustatud end tähtaegselt registreerima.

2.6. Spordirajatise kasutamist spordiklubi liikme poolt korraldab administratsioon, kes annab spordiklubi liikmele vajadusel informatsiooni ja jälgib sisekorraeeskirja täitmist.

2.7. Spordiklubi administraatoril on õigus spordiklubi liikmelt küsida isikuttõendavat dokumenti, et tuvastada kas liikmekaart kuulub spordiklubi liikmele.

2.8. Spordiklubis viibimisel on spordiklubi liikmel võimalus üleriided jätta lukustatud kappi. Spordiklubi ei vastuta riietekappi jäetud väärtasjade eest.

2.9.   Spordiklubil on õigus teha muudatusi treeningute plaanis.

2.10. Spordiklubil on õigus kuvada klubi liikme foto spordiklubi arvutisse.

2.11. Spordiklubi liikmel on võimalus tasuta väärisesemed hoiustada selleks ettenähtud kapides, omal riisikul.

2.12. Spordiklubi liige on kohustatud suhtuma klubi varasse heaperemehelikult, hoidma korras treeningvahendid, riietusruumis korda vastavalt sisekorra eeskirjale.

2.13. Spordiklubi liige on kohustatud treeningvahendid asetama selleks ette nähtud kohta.

2.14.  Spordiklubil on õigus ühepoolselt leping lõpetada, kui spordiklubi liige ei täida lepingu punkti 2.13.

2.15. Spordiklubi ei vastuta klubi liikme tervisliku seisundi eest, mil klubi liige viibib klubi territooriumil.

3.Liikmemaksu tasumine

3.1. Spordirajatise kasutamise eelduseks on spordiklubi liikme poolt tasutud ja spordiklubile laekunud liikmemaks.

3.2. Klubi liikmemaks on kehtestatud õppeaastaks (sept-mai) ja  liikmemaksu on võimalik tasuda perioodiliste maksetena õppeaasta jooksul. Spordiklubi liikmel on võimalus sõlmida liikmetasu perioodiliseks tasumiseks  e-arve püsimakse leping pangaga või tasuda perioodiline makse sularahas spordiklubi kassasse. Juhul, kui klubiliige soovib tasuda e- arve alusel tuleb edastada klubile maksja arveldusarvenumber, isikukood ja nimi. Maksekuupäevaks saab valida vahemiku 7-15.
3.3. Õppetööst puudumise korral terve kuu jooksul vabastatakse õpilane (arstitõendi alusel) kalendrikuu
ÕPPEMAKSUST maksmise kohustusest, kuid tasuda tuleb siiski hinnakirjas määratud kohatasu.Kohatasu garanteerib liikmele tema koha õppegrupis

3.4.  E-arve püsimakse leping on kolmepoolne kokkulepe Klubi, Liikme ja Liikme poolt näidatud panga vahel. E-arve püsimakse leping annab Liige Klubile korralduse saata Lepingujärgseid makseid kajastavad arved pangale. Seoses sellega võtab klubi liige endale kohustuse varuda maksepäevaks oma arvelduskontole piisavalt raha makse sooritamiseks.

  • Lepingu sõlmimisel tasutakse esimene perioodiline makse spordiklubi kassasse või

vastavalt esitatud arvele.

3.6. Spordirajatise kasutamise hinnad  määratakse liikmemaksu tasumise hinnakirjaga. Liikmemaksu tasumäärad asuvad administratsioonis ja spordiklubi kodulehel www.revalsport.ee/veekeskus

3.7. Spordiklubil on õigus liikme mittetasumisel liikme poolt   sisse nõuda läbi  inkassofirma , kusjuures kõik kulud ,mis on seotud liikmemaksu  sissenõudmisega liikmelt kannab liige.

3.8. Spordiklubil on õigus nõuda viivist õigeaegselt tasumata arvelt 0,2% iga viivitatud päeva eest ja õigus Liikme poolt Lepingus sätestatud maksete tasumisega viivitamisel esitada nõue inkassoteenust osutavale äriühingule viivise sissenõudmiseks. Viivisevõlgnevuse kohta esitab Klubi arve.

3.9 Liikmel  ei ole õigust ilma Lepingut lõpetamata e-arve püsimakse lepingingut lõpetada ega muuta.

3.10. Liikmemaksu mitte õigeaegsel tasumisel peatatakse klubiliikmel liikmekaart ja avatakse kolme tööpäeva möödumisel liikmemaksu laekumisest spordiklubi arvele

3.11. Riiklikel pühadel ei toimu treeningprotsessi.

3.12. Liikmemaksud on välja kujunenud õpilase kohta kuus võttes juba arvesse, pühasid.

 

  1. Lepingu täitmine

4.1. Spordiklubi eeldab, et liikmemaksu tasunud spordiklubi liige kasutab spordirajatist tasutud liikmemaksu vastavalt treeningplaanile.

4.3. Kui spordiklubi liige soovib peatada spordirajatise kasutamise peab ta sellest esimesel võimalusel informeerima   spordiklubi.

  1. Teated

5.1. Pooled informeerivad teineteist lepingu täitmisel olulistest asjaoludest esimesel võimalusel.

5.2. Lepingu  muutmise või lõpetamise teade tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kirjalik avaldus, e-kiri, faks).

  1. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

6.1. Spordiklubi liige võib erandkorras lõpetada spordiklubi liikmemaksmise teatades sellest spordiklubile 2 (kaks) kuud ette

  1. Lepingu tähtaeg

7.1. Leping  sõlmitakse üheks hooajaks (september-mai).                                        

 

Annan Spordiklubi Reval-Sport MTÜ-le nõusoleku võtta minuga vajadusel ühendust läbi e-posti aadressi ning saata mulle uudiseid. Juhul, kui ei soovi uudiseid, siis teatada sellest info@revalsport.ee

 

Olen tutvunud ja nõustun Spordiklubi Reval-Sport MTÜ privaatsuspoliitikaga

 

_________________                                     _________________

Spordiklubi  esindaja                                      spordiklubiliikme seaduslik esindaja